شاهرود پرس: در پی درج مطلبی در نشریه ادیب شاهرود با عنوان : " وقتی آقای نماینده برای نجات برادرخانمش تفاهم نامه امضا می كند ولی تعهدی به انجام آن ندارد؟" شرکت البرز شرقی جوابیه ای را به این نشریه ارسال کرد.

 
متن جوابیه به شرح ذیل است:

هيچ بي شرمي و وقاحتي چون بهتان زدن نيست. حضرت علي (ع(، غررالحكم ح -4438
آقای حمید رضا جلالی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول دوهفته نامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی ادیب
موضوع: پاسخ به گزارش درج شده در دوهفته نامه شماره 97روز پنجشنبه 24بهمن ماه 98
با سلام،
پیرو گزارش درج شده در صفحه دوم از شماره 97مورخه 24بهمن 1398دو هفته نامه فرهنگی؟ اجتماعی؟ ورزشی ادیب (پیوست) علیه شركت معادن زغالسنگ البرز شرقی كه مصداق بارز نشر اكاذیب، توهین، افترا و خلاف واقع با هدف تشویش اذهان عمومی است، مشاهده شد هرچند لاطائلاتی كه بیان شده ارزش پاسخگوئی ندارد لیکن به درخواست بعضی از همکاران و بمنظور تنویر افکار عمومی و صیانت از جایگاه خانواده بزرگ البرز شرقی در ادامه توضیحاتی ارائه می گردد، مستدعی است نسبت به درج جوابیه مطابق ماده 23و بند 8ماده 6قانون مطبوعات عیناً در همان صفحه و در اسرع وقت اقدام نمائید:
پاسخ به تهمت: وقتی آقای نماینده برای نجات برادرخانمش تفاهم نامه امضا می كند ولی تعهدی به انجام آن ندارد؟
متعاقب تصمیم سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری زمین و ساختمانهای البرز شرقی از طریق مزایده و خریداری آنها توسط شهرداری شاهرود (كه موجب اعتراض و اعتصابهای مکرر كارگران معادن این شركت شده بود و با عنایت به مذاكراتی كه منجر به قرارداد سه جانبه میان سازمان خصوصی سازی، شركت البرز شرقی و شهرداری شاهرود شد، مقرر گردید با توجه به پرداخت %40از ارزش زمین و مستحدثات توسط شهرداری شاهرود به سازمان خصوصی سازی، به همین نسبت از زمین و ساختمانهای منطقه شهرسازی شاهرود تحویل شهرداری شده و %60 باقیمانده به بخش معادن (خریداری شده توسط ذوب آهن اصفهان) الحاق گردد، در همین ارتباط اقدامهای مشروحه زیر انجام شده است:
)1موافقت وزارتین محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارائی.
)2تائیدیه انجام این توافق از وزارت امور اقتصاد و دارائی (سازمان خصوصی سازی) و متعاقبا ذوب آهن اصفهان
و سازمان تامین اجتماعی.
)3واگذاری 12هکتار زمین و ساختمان بعلاوه بالغ بر 6هکتار مجموعه ورزشی و استخر به شهرداری شاهرود.
)4واگذاری 3.2هکتار باقیمانده زمین و ساختمان به شهرداری در روز دوشنبه .97/12/06

درخصوص بند چهارم و در راستای تداوم همکاری با شركت تعاونی مصرف، البرز شرقی محل جدیدی را برای فروشگاه و انبار در جوار آمفی تئاتر شركت آماده نموده كه دارای ویژگیهای زیر است:

-پتانسیل خرید مدعوین و مهمانان آمفی تئاتر البرز شرقی كه در طول سال پذیرای تعداد بیشماری از مردم شاهرود جهت حضور در كنسرتها و همایشهای مناسبتی بوده و با توجه به پاركینگ همجوار، امکان توسعه فروش برای تعاونی مصرف را فراهم می آورد.
-پتانسیل خرید دانشجویان مركز علمی كاربردی البرز شرقی و همچنین كاركنان ستاد مركزی شركت.
-مزیت هم كف بودن و همجواری با پاركینگ خودرو برای قشر بازنشسته كه اكثراً دارای مشکلات جسمی و حركتی هستند.
مزید اطلاع بر اساس قرارداد سه جانبه مقرر شد تا پایان سال 97نسبت به تحویل زمین و ساختمان فروشگاه به شهرداری اقدام گردد در غیر این صورت قرارداد فسخ و چک البرز شرقی به مبلغ 84میلیارد تومان برگشت و حسابهای شركت مسدود می گردید كه متعاقب برگزاری جلسات متعدد از جمله آخرین جلسه با حضور مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره تعاونی مصرف در روز چهارشنبه 97/10/05و طرح موضوع، نهایتاً با ارسال نامه شماره 9712288مورخه
97/10/11درخصوص اعلام نظرات اصلاحی برای فروشگاه و انبار جدید، در روز دوشنبه 97/12/06با اعلام به رئیس هیئت مدیره این تعاونی (آقای عجم نوروزی) عملیات انتقال اجناس با حضور كاركنان و خصوصاً انباردار شركت تعاونی مصرف و بعضی از اعضاء هیئت مدیره انجام و عرصه مربوطه به شهرداری شاهرود تحویل گردید.
در ادامه و با توجه به مباحث مطرح شده پس از انتقال تعاونی به محل جدید و تاكید بر اینکه:
)1مالکیت مجموعه شركت تعاونی مصرف كاركنان (مستحدثات، عرصه و بخش اعظمی از اموال) تماماً متعلق به شركت معادن زغالسنگ البرز شرقی بوده و همانگونه كه ذكر شد صرفاً بمنظور انجام امور شركت تعاونی مصرف كاركنان و بازنشستگان، تبرعاً در اختیار آنان قرار گرفته بود.
)2برخلاف ادعا و اظهارات مطرح شده، شركت تعاونی و هیچیک از اعضاء آن، سهمی در مالکیت مجموعه مذكور نداشته و صرفاً اعضاء شركت تعاونی در سهام شركت تعاونی سهیم و شریک می باشند ولاغیر، بنابراین هرگونه ادعائی مبنی بر مالکیت از سوی شركت تعاونی و یا اعضاء آن فاقد وجاهت قانونی مآلاً عدم متابعت از قانون و مقررات و ضوابط اجرائی شركت البرز شرقی می باشد.
پس از انتقال محل تعاونی در داخل مجموعه البرز شرقی و با مراجعه هیئت مدیره تعاونی مصرف البرز شرقی به دفتر نماینده محترم مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در روز پنجشنبه مورخه ، 97/12/09جلسه ای در روز جمعه 97/12/10و با هدف كمک به تعاونی مصرف و قشر بازنشسته تشکیل و تصمیماتی اخذ شد كه تاكنون بخش عمده ای از مفاد آن به شرح زیر اجراء شده است:
)1بند اول صورتجلسه و پرداخت یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال در روز . 97/12/11
)2بند دوم صورتجلسه و بازگشائی فروشگاه از روز . 97/12/12
)3بند سوم صورتجلسه و پرداخت مبلغ پنجاه و شش میلیون و سیصدو بیست و هشت هزار و ششصد و شصت
ریال بابت خسارت به مواد فاسد شدنی در روز .97/12/20
)4بند چهارم صورتجلسه و تنظیم قرارداد اجاره برای دو فروشگاه شاهرود و آزادشهر با قیمت نازل ماهانه ده هزار تومان و خدمات رایگان و حمایتی.
)5بند پنجم صورتجلسه درخصوص ارزیابی و سهامدار نمودن كاركنان كه در دست اقدام می باشد لیکن با عنایت به گزارش آقای محمد دلیرش، بازرس قانونی شركت تعاونی مصرف درخصوص عدم كفایت هیئت مدیره تعاونی در جلسه مجمع عمومی مورخه 98/09/21كه ادامه خدمت ایشان را غیرقانونی اعلام نموده و درخواست عدم واریز وجه به حساب تعاونی را داشتند (پیوست)، متوقف شده است (درصورت رفع مشکل و تائید مجمع عمومی پیگیری خواهد شد.
)6و نهایتاً بند هفتم صورتجلسه و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال كمک بلاعوض در مورخه .97/12/20 از اینرو طرح موارد زیر مصداق تهمت و نشر اکاذیب میباشد:
Øموضوع شکستن قفل فروشگاه و تخلیه اجناس و اقلام.
Øایراد خسارت میلیاردی به سهامداران شركت تعاونی مصرف.
Øصدور حکم جلب مدیر عامل البرز شرقی توسط دادستان.
Øتوسل مدیر عامل البرز شرقی به نماینده محترم شاهرود و میامی.
Øعدم تعهد به تفاهم نامه تنظیمی و پرداخت مبالغ تعهد شده.

پاسخ به تهمت: چرا ماهنامه داخلی معدنکار به صورت غیرقانونی با اهداف انتخاباتی برای آقای نماینده در سطح ادارات شاهرود توزیع می شود؟
در اواخر خرداد ماه سال 96و همزمان با ماموریت اینجانب به شركت البرز شرقی با مشکلات عدیده ای روبرو بودیم و این شركت 50ساله در شرایط اقتصادی نامساعدی قرار گرفته بود به طوری كه نه تنها توان ادامه تولید و سرمایه گذاری در جهت اشتغالزائی در منطقه را نداشت بلکه حفظ سطح اشتغال فعلی نیز با سختی مواجه گشت از جمله:
)1عدم تسویه بدهی ذوب آهن اصفهان به سازمان خصوصی سازی بابت خرید البرز شرقی.
)2نابسامانی در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل امانی و پیمانی (عقب ماندگی چهار ماهه حقوق).
)3سلب اطمینان تامین كنندگان (اعم از زغالسنگ، ملزومات تولیدی و ..). به دلیل معوق شدن مطالبات.
)4بدهی به دارائی، تامین اجتماعی، سنوات پایان خدمت بازنشستگان و...
)5بدهیهای كلان به سازمان ایمیدرو، شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و شركت ملی فولاد ایران.
)6تولید در حداقل (تولید كنسانتره در خرداد ماه 96معادل 7100تن
)7اختلاف فیمابین شركت و شهرداری شاهرود پس از واگذاری زمین شاهرود توسط سازمان خصوصی سازی.
با استعانت از ایزد منان، حمایتهای بی دریغ هیئت مدیره محترم و مدیر عامل محترم شركت سهامی ذوب آهن اصفهان، تلاش وافر تمامی كاركنان و كارگران البرز شرقی و پیگیری مجدانه جناب آقای دكتر حسینی شاهرودی، نماینده محترم و محبوب شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، این فرآیند اصلاح و موانع و مشکلات تا حد زیادی مرتفع شده كه آثار آن در شركت و منطقه مشهود است.
در همین ارتباط و بمنظور فرهنگ سازی، حفظ و توسعه برند و جایگاه البرز شرقی (ذوب آهن) در دو استان سمنان و گلستان و شهرستان های سمنان، گرگان، شاهرود، دامغان، مینودشت، آزادشهر و رامیان، ماهنامه معدنکار به شماره 98/153718مورخه 98/02/25در سامانه داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد به صاحب امتیازی شركت معادن زغالسنگ البرزشرقی و مدیر مسئولی آقای مظفر شعبانی ثبت و برابر با قوانین مطبوعات اقدام به انتشار اخبار داخلی شركت (نه اخبار بیرونی و تبلیغات و ..). به مخاطبان، كاركنان و افراد تابعه نموده و صرفاً در ادارات مرتبط با فعالیت این شركت بصورت محدود توزیع می گردد.
ظاهراً توفیقات روزافزون این روزهای البرز شرقی به مذاق عده ای خوش نیآمده و بعضی با هوچی گری درصدد برهم زدن این آرامش هستند. چراكه بدون بررسی، طرح موضوع نموده و سپس نتیجه گرفته اید و حتی فراموش كرده اید كه سئوال و شکوائیه خود را قبل از انتشار عمومی، به صورت كتبی به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و استان ارائه دهید؟!
از اینرو طرح موارد زیر مصداق تهمت و نشر اکاذیب میباشد:
Øابهام افکنی و طرح سئوال كه این ماهنامه مجوز چاپ دارد یا خیر؟
Øطرح موضوع توزیع غیرقانونی ماهنامه در سطح ادارات.
Øطرح ناروای اهداف انتخاباتی برای نماینده محترم.

و من ا... التوفیق
منصور شریف
مدیر عامل شرکت

 

-----------------------------------------------------------------------

صفحه نشریه ادیب در عکس زبر آمده است : روی آن کلیک کنید

. پرینت .
| نوشته خبر نگار | تاریخ ثبت 1398/11/27 - 22:51 | گروه خبر | آخرین ویرایش 1398/11/27 - 23:48 | 0 نظر |
جوابیه شرکت البرز شرقی شاهرود به مطلب نشریه ادیب: هيچ بي شرمي و وقاحتي چون بهتان زدن نيست علي (ع)
البرز شرقی شاهرود
تهمت
جوابیه
نشریه ادیب
© طراحی : سامانه نسیم